آشنایی با دیپ وب و دارک وب

آشنایی با دیپ وب و دارک وب

برای آشنایی با دیپ وب و دارک وب خوب است راه تازه ای را برگزینیم و علاوه بر سایتهایی که برای آموزشهای این چنینی تدارک دیده شده است، بد نیست که نگاهی هم به خودمان بیندازیم.
دیپ وب نمادی از زیرزمین، دخمه یا غارهای مخوف دنیای زیرین است. این مکانها هزارتوهای پیچ در پیچی هستند که به یکدیگر ربط دارند. آنها مکانهای دیرین رسیدن به خودآگاهی هستند.
در دنیای پنهان وجود ، مکانهایی هستند که انسان به آنها پا می گذارد و یا از آنها عبور می کند تا با قاتل یا قاتلان و جنایتکاران حرفه ای وجود خویش مواجه شود، تحریمها را برای کشف حقیقت درهم شکند و با تبعید کردن، متحول ساختن یا نابودی قاتل روح خویش به یاری عقل و عشق، یا با تلاشی توانفرسا پیروز گردد.
گروه سشات درمورد دیپ وب و دارک وب درونی انسان ، تعابیر نوینی را تقدیم حضور شما عزیزان خواهد نمود.

آشنایی با دیپ وب و دارک وب ؛ وب مخفی

دیپ وب و دارک وب چه چیزی برای گفتن دارند؟

اگر فردی به مساله مهمی همچون افسردگیهای پنهان، دلمردگی، شکستهای پیاپی و قتل خود نگاه نکند و از تماشای زخمهای خونالود خویش سرباز زند، در اسارت فرمانهای تجاوزگر دیپ وب و دارک وب پنهان وجود خویش باقی خواهد ماند.
به محض باز کردن در اتاق روح ، کاری شبیه به ورود به دنیای وب پنهان صورت می پذیرد.

چگونگی مردن و سلاخی شدن او در این لحظه به وی نشان داده می شود. می بیند که چگونه بخشهای ناب و غریزی طبیعت وی کشته و سلاخی شده اند و چطور در پشت ظاهر ثروت، تاییدطلبی، ترس از قضاوت دیگران و … به مرگی زبونانه مرده است.
در این صورت با دیدن دیپ وب و دارک وب درونی خویش، می فهمد که چطور اسیر و گرفتار بخش تاریک خویش شده است و تنها به فرصتهای ناچیزی برای تنفس در سطح، بسنده نموده و از زندگی اصیل خویش غافل مانده است.
تجزیه و تحلیل روانی و تعبیر ناخودآگاه تاریک و پنهانمان همگی به این دلیل صورت می گیرند که شیوه های جنگ و گریز و غافلگیری دشمن موریانه صفت و خاموش را دریابیم و به کار بگیریم.
این روشها، شیوه های شیرجه زدن به زیر زمین و سپس بیرون آمدن و ایستادن در پشت مساله و تماشای آن از زاویه ای دیگر هستند.
بدون توانایی و فراگیری دیدن – دیدن واقعی و بدون قضاوت – هرآنچه درباره نفس و خویشتن معنوی آموخته شده، از کف می رود.
پس، بخشهای پنهان در دنیای وجودی، واقعی و مجازی را جدی تر بگیریم.