بازاریابی محتوایی چیست؟

بازاریابی محتوایی چیست؟

محتوای سودمند باید در سیستم بازاریابی شما محوریت داشته باشد، سیستمهای قدیمی بازاریابی  توسط مصرف کنندگان منسوخ شده اند.

آنها به روشهای گوناگون تبلیغات تلویزیونی را نادیده  میگیرند، از تبلیغات مجلات چشم پوشی میکنند و به گونه ای در وبگردی متبحر شده اند که میتوانند بدون توجه به بنرها و ایتمهای تبلیغاتی اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.فروشندگان باهوش دریافته اند که بازاریابی سنتی  روز به روز تاثیرش کمتر میشود و اینکه باید راه بهتری وجود داشته باشد.

اما به راستی بازاریابی محتوا محور چیست؟ 

” بازاریابی محتوا محور یک روش استراتژیک بازاریابی است که متمرکز بر ایجاد و نشر محتوای ارزشمند، مرتبط و با ثبات استکه باعث جذب و باقی ماندن مخاطبان مشخص میشود که در نهایت این پروسه باعث ایجاد سود افتصادی میگردد.” 

هدف بازاریابی محتوا محور، جذب و حفظ مشتری توسط تولید و تنظیم پیوسته محتوای مرتبط و ارزشمند با نیت تقویت یا تغییر رفتار مشتری است. این یک فرایند پیوسته است که با استراتژی کلی بازاریابی شما یکپارچه می باشد و تمرکزش بر تملک رسانه است نه اجاره موقت آن. 

بازاریابی محتوا محور، هنر ارتباط برقرار کردن با مشتریان، بدون اینکه چیزی به آنها بفروشید، است که البته در نهایت به فروشبیشتر می انجامد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده