تهیه استراتژی بازاریابی محتوایی

تهیه استراتژی بازاریابی محتوایی

در ابتدا باید بگوییم که استراتژی بازاریابی محتوایی با استراتژی محتوامتفاوت است.

البته خیلی از مواقع ایندو مفهوم یکی فرض می‌شوند که با توجه به شفاف نبودن موضوع، قابل درک است:

استراتژی بازاریابی محتوایی:  کسانی که بازاریابی محتوایی انجام می‌دهند، درگیر موضوعات گسترده تری به نسبت کل سازمان هستند.آنها متمرکز بر راههای جذب مخاطب هستند و اینکه از محتوا برای کسب سود استفادهکنند.

استراتژی محتوا: از سوی دیگر استراتژی محتوا کاوشی عمیق‌تر در خلق، نشر و کنترل محتوایکاربردی قابل استفاده دارد.به عبارت دیگر استراتژی محتوا به شما کمک می‌کند که محتوا را مانند یک داراییمدیریت کنید.

نویسنده