از دانش ترکیب رنگ چه می دانید؟

از دانش ترکیب رنگ چه می دانید؟

امروزه هماهنگ سازی رنگهای مختلف و آگاهی از دانش ترکیب رنگ در تمام زمینه های اجتماعی مهم به نظر می رسد.
علم هماهنگ سازی رنگ و دانش ترکیب رنگ را هارمونی می گویند که در هنرهای دیگر از جمله موسیقی نیز کاربرد دارد.
شاید به این دلیل که اصوات و آواها نیز دارای طیف رنگی مخصوص به خود هستند و زبان گویای ویژه خویش را برای صحبت با دنیا دارند.
با نگاهی به طبیعت نیز می توان دریافت که رنگها نقش مهمی در جهان هستی ایفا می کنند و اصولا جهان بدون رنگ ، جهانی خالی و خاکستری ، سرد و بیروح خواهد شد.

گروه سشات برای شما در این نوشتار از اهمیت آگاهی به دنیای رنگها و ترکیب نمودن آنها و دانش ترکیب رنگ می گوید.

 

 

دانش ترکیب رنگ . دنیای رنگها

دانش ترکیب رنگ به چه کار می آید؟

 

رنگها در طبیعت بیانگر ویژگیهایی هستند که به نظر می رسد بطور غریزی توسط جانداران درک می شوند.

به عنوان مثال رنگ قرمز نشانه خطر است. قورباغه های سمی اغلب در رنگهای تند و غیرمعمول مانند قرمز یا آبی و زرد درخشان دیده می شوند.
آبی را با دریا و آسمان و آرامش ناشی از این احساس می شناسیم.
میوه های سرخ رنگ اغلب به افزایش و بهبود خون رسانی کمک می کنند و تشابه رنگی این میوه ها با رنگ خون نشانگر وجه اشتراک و مکمل آنهاست.
زرد را با گرمای خورشید تجربه می کنیم و میوه های زرد رنگ نیز اغلب طبعی گرم دارند.
و به همین ترتیب می توان نمونه های فراوانی در دنیای اطراف یافت که نقش مهم رنگها را در زندگی بیان می کنند.

در پوشش لباسها ، طراحی برندها و لوگوها ، معماری بناها ، فضاهای شهری ، رنگ اتومبیلها در مناطق مختلف جغرافیایی و آب و هوایی ، رنگ پرچم کشورها و بسیاری از موارد دیگر می توانید نمونه های بسیار مشخصی از جذابیت یا عدم جذابیت فقط به دلیل انتخاب طیف و ترکیب رنگ بیابید.

و در نهایت این که دانش ترکیب رنگ ، دانشی است که حسی زنانه ، لطیف و پرطراوت را به نمایش می گذارد و به سایرین نیز می بخشد.

آگاهی از دانش ترکیب رنگ می تواند به درک تازه و افزایش هوش خلاق در افراد منجر گردد.

دنیای رنگها دنیای سرشار از شور و عشق و بخشندگی و سرمستی است.