سواد رسانه ای و فیلترینگ

سواد رسانه ای و فیلترینگ

بدون سواد رسانه ای ، اقدامات رسانه ها می تواند منجر به تهدید و تخریب اموال عمومی و امنیت عمومی ، شود.
فیلتر شدن این روزهای پیام رسانهای قدرتمند و محبوبی همچون تلگرام و اینستاگرام ، سوالات و واکنشهای متفاوت و متعددی را در پی داشت.
لذا گروه سشات ، بر آن شد تا در خصوص ضرورت آگاهی به سواد رسانه ای خصوصا در رده های بالای اجرایی سازمانی مطالبی را عنوان نماید.
بی اغراق ، در دنیای امروز ، شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای عمومی نیز یکی از اموال عمومی محسوب می شوند.
لذا ضربه زدن یا محدود ساختن آنها یکی از آسیبهای خطیر به اموال عمومی شناخته می شود.

بنابراین لازم است که برای درست کردن ابرو ، مراقب چشم مشتری هم باشیم که مبادا کور شود.
که این کوری ، مطمئنا به نتایج صلح آمیز و خوشی ختم نخواهد شد.

 

سواد رسانه ای و فیلتر شبکه های اجتماعی

سواد رسانه ای چه ارتباطی با فیلترینگ دارد؟

 

سواد رسانه ای ، ما را از مجوز دادنهای بیگدار و بی توجه و شتابزده برای تغییر مشی یا مسیر راهبردی امکانات رسانه ای برحذر می دارد.
سواد رسانه ای برای فیلترینگ نیز قوانین و ملاحظات خاصی دارد که دانستن آن ، کمک زیادی به بهبود وضع موجود می نماید.
اصولا تدبیر و تفکر در رابطه با بهای کاری که تصمیم به انجام آن داریم ، در هر برهه و مرحله از زندگی شخصی و اجتماعی بسیار مهم است.
فیلتر شدن ناگهانی تلگرام و اینستاگرام با فیلتر شدن سایتهایی مانند فیسبوک یا توییتر یک تفاوت عمده داشت.

و آن ، بیکار شدن قشر عظیمی از جامعه بود.

شوک ناشی از این آسیب را نمی توان و نباید به راحتی نادیده گرفت.
قشری که به دلایل مختلف برای کسب و کارهای کوچک یا بزرگ خود به این شبکه های مجازی و مفید تکیه داشتند.
و اکنون غم نان ، و استیصال ناشی از فقدان مسیری به همان سهولت و کاربرد ، برای نمایش عمومی کسب و کار خود بر شانه هاشان سنگینی می کند.
وقار خصیصه ای ست که به فرزانگان تعلق دارد.
وقار را خوب است در هر مرتبه و جایگاه که هستیم در نظر بگیریم.
وقار از جمله عوامل لگدخورده در جریان فیلتر شدن بی تناسب و بی رویه ی شبکه های اجتماعی ست.

و موقرانه نیست این سبک از رفتار با اموال عمومی که بالطبع ، امنیت روانی و اقتصادی جامعه را نیز به تنش بیشتر دچار خواهد نمود.
و علاوه بر این ، آسیبهای ناشی از ترغیب نوجوانان و جوانان به استفاده هرچه بیشتراز فیلترشکن را چه کسی جبران خواهد نمود؟