مفاهیم پایه‌ای معماری اطلاعات

مفاهیم پایه‌ای معماری اطلاعات

در معماری اطلاعات تمرکز بر سازماندهی، ساختاربندی و عنواندهی محتوا به گونه‌ای موثر و پایدار می‌باشد.

هدف،کمک به کاربران برای یافتن اطلاعات و تکمیل کارهاست. برای انجام این کار، باید دریابید که قطعات کوچکتر چگونهدر کنار همدیگر تصویر بزرگتری را تشکیل می‌دهند و چگونه آیتمهای درون سیستم با هم ارتباط دارند.

 چرا معماری صحیح و طراحی شده اطلاعات مهم است؟

به روایت پیتر مورویل، هدف معماری اطلاعات، کمک به مخاطبان برای این که بفهمند کجا هستند، چه چیزی را یافته‌اند، و انتظار چه چیزی را داشته  باشند، می‌باشد. در نتیجه، معماری اطلاعات، استراتژی محتوا را از طریق شناساندن نحوه انتخاب کلمات و همچنین طرح رابط کاربری و تعاملی را از طریق نقش بازی کردن در فرایند وایرفریمینگ و نمونه‌سازی اولیه، آگاهی رسانی می‌کند. 

نویسنده