مفاهیم پایه استراتژی محتوا

مفاهیم پایه استراتژی محتوا

استراتژی تامین محتوا در برگیرنده طراحی، ایجاد، گذاردن و کنترل محتواست.

محتوا نیز تنها شامل کلمات نمی‌شود بلکه تصاویر و مطالب چندرسانه‌ای را هم در بر می‌گیرد. همچنین برای افزایش مطلوبیت وبسایتباید محتوای کاربردی قابل استفاده را با ساختار درست داشته باشیم.

 

طراحی یک استراتژی جامع و نظارت بر آن:

هدف از استراتژی تولید محتوا، ایجاد محتوای معنادار، پیوسته، جالب و معقول است.استراتژی به شما کمکمی‌کند که چیزی را که دارید خوب بشناسید، بدانید که چه چیزی و چرا باید ایجاد شود.

  

نویسنده