متفرقه

بهار

بهار به عشق مربوط است. معشوقه ها اسرار مشترکی دارند اسراری که در رنگها پنهان است در آواها در چشمهای جادوگرشان در نفس حیات بخش‌شان در آرام و طوفانِ بودن‌شان در سکوت و گفتگویشان در راه رفتنشان در خنده و…
بیشتر بخوانیم

سهم ما

سهم ما آدمهای همیشه مبرّا آدمهای عجیبی هستند. آدمهای عجیبی هستیم! آدمهای همیشه مبرا آن دسته نیستند که در متن دعوا گُر میگیرند و تمام مصایب را به پای فرد مقابل می اندازند. آدمهای همیشه مبرا آن دسته هستند که…
بیشتر بخوانیم

به افتخار عشاق

به افتخار عشاق رنجدیده های صادق رندان حقیقتجو به افتخار آنان که ریاکارانه رنجدیدگیهایشان را پنهان نمیکنند و تیر زهرآگین سرزنش و تهمت دیگران را به پاگذاردن بر سر دلِ دلتنگ خویش ترجیح میدهند به فریب باطل آسایش، دلخوش نمیشوند…
بیشتر بخوانیم