روانشناسی خرید

تاثیر روانی اشکال هندسی بر خرید ؛ نکات مثبت و منفی برای خریداران

از دورانهای دور پارینه سنگی و غارنشینی و نبرد انسان اولیه برای زیستن ، تاثیر روانی اشکال هندسی بر کاربرد آنها قابل توجه بوده است. در ادوار گذشته و کنونی نیز اشکال هندسی وسیله ای بسیار با ارزش برای تفهیم…
بیشتر بخوانیم