فرایند خرید

بازاریابی محتوایی و فرایند خرید

شاید مهمتر از درک مفهوم بازاریابی محتوایی، درک سود آن برای کسب و کار شماست.به این منظور باید مراحل فرایند خرید را بدانیم: آگاهی : قبل از آگاهی، مشتری ممکن است نیازی داشته باشد، اما ازوجودآن و راه حلش بی‌خبر است. جستجو:…
بیشتر بخوانیم